ความเป็นมาศูนย์การศึกษาจังหวัดระรอง


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตระนอง 

แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเกิดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาฉบับที่ 10 ของรัฐบาล โดยมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การส่งเสริมและพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคม และท้องถิ่น การพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล การดูแล และรักษาสุขภาพอนามัยของประชามชนและชุมชนตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ การท่องเที่ยงแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคเอกชนกำลังพัฒนาโครงการให้ผู้สูงอายุจากต่างประเทศเข้ามาพักอาศัยในประเทศไทย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นากจากนี้งานวิจัยของจุฬาลงกรณ์ พบว่าอายุไขของผู้ชายและผู้หญิงในไทยสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 70-75 ปี ซึ่งในการนี้จำเป็นจะต้องพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในด้านดังกล่าวเพื่อจะรองรับความต้องการในธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทนี้ต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้ง "ศูนย์การศึกษาและวิจัยสุขชีวศาสตร์สุขภาพ" ขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการยกคุณภาพมาตรฐานชุมชน และท้องถิ่นของประเทศพร้อมทั้งมหาวิทยาลัยมีความพร้อมและประสบการณ์ในการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก) สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เทคโนชีวภาพ คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ การโรงแรมและการท่องเที่ยวมานาน พร้อมทั้งจะเปิดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ขึ้นในขณะนั้น นอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้ว มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องทำการวิจัยและพัฒนาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานสากล ทั้งด้านสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การพยาบาล การแพทย์แผนไทยประยุกต์ น้ำอบและสมุนไพร สะปาชาววัง น้ำแร่ และอาหารไทย เป็นต้น

ศูนย์วิทยาเขตระนองจะเป็นการบริการทั้งด้านการดูแลและรักษาสุขภาพแผนไทยประยุกต์ สะปาชาววัง การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแล้ว ยังจะให้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการของการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาดังกล่าว ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และยังเป็นการส่งเสริมและตอบสนองตอบ