คู่มือ


  คู่มือสำหรับบุคลากร

- คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน

- คู่มือปฏิบัติงานการเงิน

- คู่มือกระบวนการบริหารงบประมาณ

- คู่มือกระบวนการลงทะเบียนล่าช้าทุกกรณี

- ใบคู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ

คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ


คู่มือสำหรับนักศึกษา

➤ คู่มือรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (TCAS) 

      คู่มือการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (TCAS)

➤ คู่มือต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา  

      ➣ คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนเเรียน Free Enrollment (5 ก.ค. 64)

       ➣ คู่มือการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา Digital Transcript (15 ส.ค.65)

       ➣ คู่มือการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี reg.ssru.ac.th (18 ส.ค.64)

         คู่มือการยกเลิกรายวิชาด้วยตนเอง (Withdrawal) (29ก.ย.64)