หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศทั่วไป > ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-09-21 14:20:51

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน

ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ท้องถิ่น และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมที่จะมุ่งมั่นในการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้นอธิการบดีในฐานะผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอแสดงเจตจํานงสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ และสร้างค่านิยมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายึดถือปฏิบัติดังนี้

  • ◆ เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
  • ◆ มุ่งปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด พร้อมรับผิดในการ ปฏิบัติงาน
  • ◆ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ประโยชน์ส่วนตน
  • ◆ สร้างความตระหนักรู้และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรและนักศึกษา
  • ◆ ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด โดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

  • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

✤ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส