ผู้บริหาร
  รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์      
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      
  โทรศัพท์     +662-160-1219
  E- mail :    
chutikarn.sr@ssru.ac.th


  รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ
  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
  โทรศัพท์   +662-160-1126  
  E - mail : witthaya.me@ssru.ac.th


  อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ นวลขาว
  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
  โทรศัพท์   +6677-813-308    
  E - mail : suwat.nu@ssru.ac.th
  


  นางสาววนัสนาฏ  ประพาลา
  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน
  โทรศัพท์      +662-160-1074
  E - mail :    
wanussanath.pr@ssru.ac.th