Home > News > Activity's Ranong Campus >

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-04-19 10:47:56

ช่วงเช้า วันที่ 2  เมษายน 2564 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเป็นประธานในการประชุมเชิงระดมสมอง(Work shop) งานอาคารสถานที่ ณ ห้องประชุม B202 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง