Home > News > Activity's Ranong Campus > University Board of Directors Meeting Suan Sunandha Rajabhat University No. 9/2564​
University Board of Directors Meeting Suan Sunandha Rajabhat University No. 9/2564​

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-09-16 16:23:20

ช่วงเช้า วันที่ 13 กันยายน 2564 อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 9/2564 โดยมีรศ.ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธาน