Home > News > Activity's Ranong Campus > In the morning on October 5, 2021, Ajarn Suwat Nuankhao, Director of the Ranong Provincial Education Center Presided over the personnel meeting of the Ranong Provincial Education Center, special agenda No. 1/2565
In the morning on October 5, 2021, Ajarn Suwat Nuankhao, Director of the Ranong Provincial Education Center Presided over the personnel meeting of the Ranong Provincial Education Center, special agenda No. 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-10-18 13:53:33

ช่วงเช้า วันที่ 5 ตุลาคม 2564 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  โดยมีนางสาววนัสนาฏ ประพาลา รักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมทางระบบออนไลน์ GoogleMeet โดยมีวาระการประชุมเป็นการปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆของปีงบประมาณ 2564 รวมถึงการพิจารณางานในหน้าที่ในปีงบประมาณ 2565