Home > News > Activity's Ranong Campus > การประชุมโครงการจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2564
การประชุมโครงการจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-06-15 17:36:53

ช่วงบ่าย วันที่ 10 มิถุนายน 2564 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมโครงการจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ครั้งที่ 2/2564  ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมชั้น 3  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธาน