Home > News > public relations > On September 8, 2021, Mr. Somkiat Srisanet, Governor of Ranong Province Presided over the meeting to discuss and listen to opinions on the 5-year provincial development plan (BE 2023 - 2027) in Ranong Province​
On September 8, 2021, Mr. Somkiat Srisanet, Governor of Ranong Province Presided over the meeting to discuss and listen to opinions on the 5-year provincial development plan (BE 2023 - 2027) in Ranong Province​

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-09-17 11:07:11

ช่วงเช้า  วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัด 5  ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  จังหวัดระนอง  ณ ห้องประชุมชั้น 4  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีรศ.ดร.วิทยา เมฆขำ ประธานที่ปรึกษาจัดทำแผนฯพร้อมด้วยคณะทำงาน นำเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดฯ  ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet โดยมีส่วนราชการและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ