Home > News > public relations > On September 10, 2021 at 13.00 hrs. Ajarn Suwat Nuankhao, Director of the Ranong Provincial Education Center, Mrs. Anchan Chongcharoen, Advisor to the Center Director and those involved in the meeting of the front office committee​ Ranong Province No. 1/2
On September 10, 2021 at 13.00 hrs. Ajarn Suwat Nuankhao, Director of the Ranong Provincial Education Center, Mrs. Anchan Chongcharoen, Advisor to the Center Director and those involved in the meeting of the front office committee​ Ranong Province No. 1/2

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-10-18 11:37:50

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00  น. อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  นางอัญชัญ จงเจริญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3  ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมGoogle Meet โดยมีรศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี กล่าวเปิดประชุม และผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  เป็นประธานในการประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจากหน่วยงานส่วนราชการในจังหวัดระนองและตัวแทนจากสถาบันการศึกษาสามแห่งเข้าร่วมประชุม  ซึ่งสถาบันการศึกษาสามแห่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(U2T)ในพื้นที่จังหวัดระนอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎ์ธานี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และวิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง