Home > News > public relations > Public relations about the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Culture Organized a creative media contest to promote moral family network on the topic "Good story at my house"
Public relations about the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Culture Organized a creative media contest to promote moral family network on the topic "Good story at my house"

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-12-19 15:37:26

ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ "เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน" 

     เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสื่อสาร ความเข้าใจอันดีในครอบครัว ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ครอบครัวเป็นสถาบันแรกและสถาบันหลักอย่างแท้จริง ในการกล่อมเกลาคนในสังคม หรือสมาชิกในครอบครัวให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมและค่านิยมที่ดี เป็นครอบครัวคุณธรรมนำไปสู่ชุมชน สังคมคุณธรรมที่มีความรัก สามัคคี เอื้ออาทร ก่อให้เกิดชุมชน สังคมแห่งความสุข และเป็นการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้สื่อได้มีบทบาทในการปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรมอันดีงามของคนในสังคม

     สนใจส่งผลงานได้ที่ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง โทร. ๐ ๗๗๘๖ ๒๐๘๒  e-mail : rncultureOffice@gmail.com