Home > News > Activity's Ranong Campus > The 1st meeting of the Employment Inspectorate, the project for renovating the combined school and dormitory Suan Sunandha Rajabhat University​ Ranong Provincial Education Center
The 1st meeting of the Employment Inspectorate, the project for renovating the combined school and dormitory Suan Sunandha Rajabhat University​ Ranong Provincial Education Center

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-06-14 14:22:24

ช่วงบ่าย วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครั้งที่ 1  โครงการจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมชั้น 3  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธาน