Home > News > Activity's Ranong Campus > In the morning, October 11, 2021, Ajarn Suwat Nuankhao, Director of the Ranong Provincial Education Center Attend the meeting of the University Board of Directors​ Suan Sunandha Rajabhat University No. 10/2564​
In the morning, October 11, 2021, Ajarn Suwat Nuankhao, Director of the Ranong Provincial Education Center Attend the meeting of the University Board of Directors​ Suan Sunandha Rajabhat University No. 10/2564​

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-10-19 10:27:12

ช่วงเช้า วันที่ 11 ตุลาคม 2564 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3  ศูนย์การการศึกษาจังหวัดระนอง  โดยมีรศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธาน  เป็นประธาน