Home > News > public relations > Announcement from the Student Loan Fund Students wishing to apply for a loan for GCSE/SO in the academic year 2021, every year
Announcement from the Student Loan Fund Students wishing to apply for a loan for GCSE/SO in the academic year 2021, every year

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-08-23 11:00:15

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ในปีการศึกษา 2564 ทุกชั้นปี

ทาง กยศ. จะให้นักศึกษากู้ยืมตามจำนวนที่นักศึกษาต้องจ่ายจริงให้กับมหาวิทยาลัยเท่านั้น

ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอการปรับลดใบแจ้งหนี้จากมหาวิทยาลัย เพื่อใช้แนบเป็นหลักฐานในการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2564

หากใบแจ้งหนี้ปรับลดเรียบร้อยแล้ว จะประกาศให้นักศึกษาจัดส่งเอกสารการกู้ยืมทันที

????????????????????????

สำหรับนักศึกษา ชั้นปี 2 – ปี 5 ที่เป็นผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี

(ที่กู้ยืมอยู่แล้ว จากปี 1 ขึ้นปี 2 / ปี 2 ขึ้นปี 3 / ปี 3 ขึ้นปี 4 / ปี 4 ขึ้นปี 5)

- นักศึกษาที่รอทำเรื่องกู้ยืม ในภาคเรียนที่ 1/2564 ที่ยังไม่ได้ชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2564 ไม่ต้องทำเรื่องขอคืนเงินค่าเทอมจากมหาวิทยาลัย 

- นักศึกษาที่รอทำเรื่องกู้ยืม ในภาคเรียนที่ 1/2564 และได้สำรองจ่ายค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2564 ไปแล้ว นักศึกษาสามารถทำเรื่องขอรับเงินค่าเทอมคืนจากมหาวิทยาลัยได้ ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด

????????????????????????????????????????????

สำหรับนักศึกษา ชั้นปี 1 (รายใหม่และรายเก่า จากมัธยม)

และชั้นปีอื่นๆ (ปี 2 – ปี 5) ที่ขอกู้ยืมเป็นปีแรก

- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ ที่จะขอกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2564 เป็นปีแรก ที่ยังไม่ได้ชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2564 ไม่ต้องทำเรื่องขอคืนเงินค่าเทอมจากมหาวิทยาลัย

- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ ที่จะขอกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2564 เป็นปีแรก และได้ชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2564 ไปแล้ว นักศึกษาสามารถทำเรื่องขอรับเงินค่าเทอมคืนจากมหาวิทยาลัยได้ ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด