Home > News > Activity's Ranong Campus > University Board of Directors Meeting Suan Sunandha Rajabhat University No. 5/2565
University Board of Directors Meeting Suan Sunandha Rajabhat University No. 5/2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-06-14 11:16:29

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2565

ช่วงเช้า วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2565  ณ ห้องประชุมA306 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมีรศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีเป็นประธานในการประชุม