Home > News > Activity's Ranong Campus > A meeting to convey public relations for teaching and learning general education courses, semester 1, academic year 2021
A meeting to convey public relations for teaching and learning general education courses, semester 1, academic year 2021

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-07-02 14:33:30

ช่วงบ่าย  วันที่ 22 มิถุนายน 2564  นางสาววนัสนาฏ  ประพาลา  รักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และนางสาวกนกวรรณ คชพันธ์  นักวิชาการศึกษา  เข้าร่วมการประชุมเพื่อถ่ายทอดการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2564 เพื่อสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ของวิชาศึกษาทั่วไปให้นักศึกษาทราบ