Home > News > Activity's Ranong Campus > Meeting of the Audit Committee for the Construction and Operations Project of the School Building​ Ranong Provincial Education Center​ Suan Sunandha Rajabhat University No. 9/2564​
Meeting of the Audit Committee for the Construction and Operations Project of the School Building​ Ranong Provincial Education Center​ Suan Sunandha Rajabhat University No. 9/2564​

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-09-16 13:08:14

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00  น. อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3  ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมGoogle Meet โดยมีรศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธาน