Home > News > Activity's Ranong Campus > Ranong Provincial Education Center Personnel Meeting No. 10/2021
Ranong Provincial Education Center Personnel Meeting No. 10/2021

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-09-16 13:15:06

ช่วงเช้า วันที่ 2 กันยายน 2564  อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 10/2564  ณ ห้องประชุมชั้น 3  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมีนางสาววนัสนาฏ ประพาลา รักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์Google Meet  โดยประเด็นในการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาแก้ไข(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การให้บริการหอพัก การให้บริการเครื่อง ถ่ายเอกสาร  ฯลฯ