Home > News > public relations > In the morning on September 17, 2021, Ajarn Suwat Nuankhao, Director of the Ranong Provincial Education Center, attended the 1st workshop on the cost of studying the suitability and design details. Project to develop the area of ​​the provinces in the so
In the morning on September 17, 2021, Ajarn Suwat Nuankhao, Director of the Ranong Provincial Education Center, attended the 1st workshop on the cost of studying the suitability and design details. Project to develop the area of ​​the provinces in the so

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-10-18 12:08:40

ช่วงเช้า  วันที่  17  กันยายน 2564 อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่  1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด  โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดระนอง) ณ  ห้องประชุมพาราไดซ์  โรงแรมไอเฟลอินน์  จังหวัดระนอง  การประชุมครั้งนี้  จัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อประชาสัมพันธ์ และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เสนอผลงานการออกแบบ/รายละเอียด/ผลการคัดเลือกงานที่จำเป็นในระยะเร่งด่วนและระยะกลางเพื่อนำไปสู่การออกแบบรายละเอียดงานโครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ รวมถึงรับฟังความเห็นจากที่ประชุม