Home > News > Activity's Ranong Campus > Director of the Center as a qualified person Join the meeting of the Board of Asset Assessment for the benefit of the State of Ranong No. 2/2565
Director of the Center as a qualified person Join the meeting of the Board of Asset Assessment for the benefit of the State of Ranong No. 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-03-23 10:38:12

ช่วงเช้า วันที่ 17 มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมรักษะวาริน ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดระนอง เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงรอบบัญชี พ.ศ. 2559 - 2562 รายนายสุริยา เฟื่องสง่า  ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง และกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรณีแบ่งแยกใหม่/ตกหล่น รอบบัญชี พ.ศ.2559-2562