Home > News > Activity's Ranong Campus > On November 25, 2021 at 1:00 p.m. Ajarn Suwat Nuankhao, Director of the Ranong Provincial Education Center Attended a meeting to discuss management guidelines for educational centers in Ranong province.
On November 25, 2021 at 1:00 p.m. Ajarn Suwat Nuankhao, Director of the Ranong Provincial Education Center Attended a meeting to discuss management guidelines for educational centers in Ranong province.

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-12-19 14:51:17

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมีรศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  อธิการบดีเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32