Home > News > Activity's Ranong Campus > In the afternoon, November 29, 2021, Ajarn Suwat Nuankhao, Director of the Ranong Provincial Education Center, along with academic and academic support personnel attended the 1st Annual Personnel Meeting 2022.
In the afternoon, November 29, 2021, Ajarn Suwat Nuankhao, Director of the Ranong Provincial Education Center, along with academic and academic support personnel attended the 1st Annual Personnel Meeting 2022.

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-12-19 15:04:25

ช่วงบ่าย วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  พร้อมด้วยบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมการประชุมบุคลากร ประจำปี 2565  ครั้งที่  1  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  เพื่อรับฟังนโยบายจากคณะผุ้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา