Home > News > Activity's Ranong Campus > Ranong Provincial Education Center Personnel Meeting No. 9/2564
Ranong Provincial Education Center Personnel Meeting No. 9/2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-08-26 10:32:31

ช่วงเช้า วันที่ 5 สิงหาคม 2564  อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 9/2564  ณ ห้องประชุมชั้น 3  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมีนางสาววนัสนาฏ ประพาลา รักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์Google Meet  โดยประเด็นในการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564  การพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการเครื่องถ่ายเอกสาร และการพิจารณาแก้ไข(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การให้บริการหอพักฯ