Home > News > public relations > Registration and reporting for graduates to receive important educational documents Academic year 2021, round 17/21
Registration and reporting for graduates to receive important educational documents Academic year 2021, round 17/21

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-08-18 10:34:37

**การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 17/2564 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ที่ reg.ssru.ac.th **