Home > News > public relations > The director of the Ranong Center attended a meeting to clarify the budget for the fiscal year 2022.
The director of the Ranong Center attended a meeting to clarify the budget for the fiscal year 2022.

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-08-23 10:55:08

ช่วงบ่าย  วันที่  29  กรกฎาคม  2564   อาจารย์สุวัฒน์  นวสลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา  ผ่านระบบออนไลน์ WebeX ซึ่งพิจารณางบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ณ  ห้องประชุมพลับพลึงธาร  ชั้น  3  ศาลากลางจังหวัดระนอง  โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน