Home > News > public relations > On August 9, 2021, Ajarn Suwat Nuankhao, Director of the Ranong Provincial Education Center as a qualified Attend the meeting of the Board of Appraisals for the benefit of the state Ranong Province No. 1/2564
On August 9, 2021, Ajarn Suwat Nuankhao, Director of the Ranong Provincial Education Center as a qualified Attend the meeting of the Board of Appraisals for the benefit of the state Ranong Province No. 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-08-27 11:47:34

ช่วงบ่าย วันที่ 9 สิงหาคม 2564 อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ  ประจำจังหวัดระนอง  ครั้งที่ี  1/2564  ณ  ห้องประชุมรักษะวาริน  ชั้น  5 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดระนอง โดยมีนายสมจิตร์  เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธาน