หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และมีความประสงค์จะกู้ยืมต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 3/2564
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และมีความประสงค์จะกู้ยืมต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 3/2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-05-17 11:39:14

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   นักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

และมีความประสงค์จะกู้ยืมต่อเนื่องในภาคเรียนที่  3/2564   ขอให้นักศึกษาดำเนินการ ดังนี้

????

1️⃣  จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และขนส่งอื่นๆ ที่สะดวก ดังนี้

1. แบบเบิกเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 3/2564 จำนวน 3 ชุด เอกสารต้องมีบาร์โค๊ด และ ลายน้ำ ชัดเจน จะพิมพ์สี หรือ ขาวดำ ก็ได้ ใช้กระดาษขนาด A4 เท่านั้น (ค่าเทอมให้กรอกตามใบแจ้งหนี้ที่ต้องจ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ กยศ. ให้กู้ยืม)

2. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ชุด (เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

3. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม จำนวน 3 ชุด (เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

4. สำเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม จำนวน 3 ชุด (จะมีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือไม่มีให้ดูจากแบบเบิกเงินกู้ยืม) (เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

5. ใบแจ้งหนี้ ภาคเรียนที่ 3/2564 จำนวน 1 ชุด (เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) พิมพ์จากเว็บไซต์งานทะเบียนและวัดผล (กู้เฉพาะค่าครองชีพไม่ต้องใช้)

6. ใบรายงานการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2564 จำนวน 1 ชุด (เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) พิมพ์จากเว็บไซต์งานทะเบียนและวัดผล (กู้เฉพาะค่าครองชีพไม่ต้องใช้)

7. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนนามสกุล ใช้อย่างละ 2 ชุด (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนนามสกุล) (เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

????????

2️⃣  ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร (กรุณาเขียนให้ถูกต้อง)

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

(เอกสาร กยศ. ภาคเรียนที่ 3/2564)

กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 02 1601354 , 02 1601528

????????????

3️⃣  วันที่สามารถเข้าไปพิมพ์เอกสารในระบบ DSL ได้

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

????????????????

4️⃣  วันที่สามารถจัดส่งเอกสารให้กับมหาวิทยาลัยฯ ได้

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน  2565

????????????????????

5️⃣  หมายเหตุ

1. ก่อนลงมือเซ็นเอกสารแบบเบิกเงินกู้ยืมขอความอนุเคราะห์ผู้กู้ดูตัวอย่างก่อน

2. แบบเบิกเงินกู้ยืมทุกชุดให้ผู้กู้และผู้แทนโดยชอบธรรม ลงชื่อเฉพาะตรงที่มีชื่อปรากฏเท่านั้น

3. พยาน 2 คน ในแบบเบิกเงินกู้ยืมต้องเป็นคนละคนกัน และเซ็นมาให้ครบทุกชุด

4. วันที่ออกบัตรประชาชน วันที่หมดอายุของบัตรประชาชน และวันที่ทำสัญญา ไม่ต้องกรอก เพื่อป้องกันการผิดพลาด

5. เอกสารที่จะจัดส่งมาได้ ต้องถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กำหนด ผู้กู้กรุณาตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนส่ง

6. เอกสารที่ต้องแก้ไขให้รอการติดต่อกลับจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

????????????????????????

6️⃣  ตัวอย่างแบบเบิกเงินกู้ยืม

https://drive.google.com/drive/folders/1UE2qXTskHfM1NgCtRUQkDiIrElyiv6JL?fbclid=IwAR0d-TrQTXRbzWltaf3kBH5ayYs5mbIdLbwwj9fMH5iWJqgSJe4Ce6kiffs