หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อยื่นเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อยื่นเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-05-17 11:48:39

ช่วงบ่าย วันที่ 25 เมษายน 2565 บุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นำโดย นางสาววนัสนาฏ  ประพาลา รักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองร่วมรับฟังแนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อยื่นเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น  ณ  ห้อง A306 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิงนิธิมา  แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติเป็นวิทยากร