หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11. 00 น.รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพฯด้วยวาจา จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11. 00 น.รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพฯด้วยวาจา จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-10-18 16:19:32

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11. 00 น.รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี พร้อมด้วยรศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง คณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพฯด้วยวาจา จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Google Meet จากการสรุปผลการประเมินด้วยวาจาจากคณะกรรมการ ผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้วยคะแนนประเมิน 4.69