หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > ช่วงเช้า​ วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565​ อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำน​วยการศูนย์​การศึกษาจังหวัดระนอง​ ​ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565​ ผ่านระบบออนไลน์
ช่วงเช้า​ วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565​ อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ ผู้อำน​วยการศูนย์​การศึกษาจังหวัดระนอง​ ​ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565​ ผ่านระบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-01-19 10:45:10

ช่วงเช้า วันจันทร์ที่ 10  มกราคม 2565 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน  โดยการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวันนี้ ซึ่งมีวาระที่สำคัญ ดังนี้

๑.เห็นชอบ แนวทางการเพิ่มเติมชื่อ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น “คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”

๒.เห็นชอบ เปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เป็น “สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย”

๓.เห็นชอบ แผนรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ภาคปกติ) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง)

๔.เห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๓ เดือน) ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน