หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-09-16 13:51:36

เวลา 09.00 น. วันที่ 7 กันยายน 2564  นางสาววนัสนาฎ  ประพาลา  รักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และนางสาวกนกวรรณ คชพันธ์  นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) โดยมี ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธาน  โดยมีวาระสำคัญเกี่ยวกับการชี้แจงแนวทางการดาเนินการจัดทำแผนด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565