หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 7/2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 7/2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-08-16 10:29:36

ช่วงเช้า วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ดร.สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ครั้งที่  7/2565  โดยมีรศ.ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ อธิการบดีเป็นประธาน  ณ  ห้องประชุม A306  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์  

การประชุมมีประเด็นวาระสำคัญ  ดังนี้

???? การพิจารณาขออนุมัติยกเลิกการยืมเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านการ เชื่อมโลหะแรงดันสูงอัตโนมัติ 

???? การพิจารณา (ร่าง) แผนรับนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา  2566

???? การพิจารณารายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน) ระดับมหาวิทยาลัยและ ระดับหน่วยงาน