หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมรับฟังความคิดเห็น(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การประชุมรับฟังความคิดเห็น(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-06-29 11:43:03

                    ช่วงเช้า วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ดร.สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองและบุคลากรศูนย์ฯทุกคนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรศ.ดร.วิทยา  เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธาน โดยได้มีการได้มีเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว