หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > ช่วงบ่าย วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นางสาววนัสนาฏ ประพาลา รักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองและบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเข้าร่วมประชุมชี้แจงตัวชี้วัดของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ช่วงบ่าย วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นางสาววนัสนาฏ ประพาลา รักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองและบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเข้าร่วมประชุมชี้แจงตัวชี้วัดของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-12-15 16:14:51

ช่วงบ่าย  วันที่ 26  ตุลาคม 2564  นางสาววนัสนาฏ  ประพาลา  รักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองและบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเข้าร่วมประชุมชี้แจงตัวชี้วัดของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมาและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ:ITA  ตัวชี้วัดที่ 1.7.1 ร้อยละความสำเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติหรือส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม  และตัวชี้วัดที่ 2.3.2 จำนวนองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ