หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรแลนวัตกรรม(Agritech and Innovation Center:AIC) ครั้งที่ 2/2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรแลนวัตกรรม(Agritech and Innovation Center:AIC) ครั้งที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-03-23 10:54:09

ช่วงเช้าวันที่  21  มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองและนางอัญชัญ  จงเจริญ  ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(Agritech and Innovation Center:AIC)  ครั้งที่ 2/2565 ณ  ห้องประชุม  AIC  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมีนายอลงกรณ์  พลบุตร  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน