หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-08-16 11:29:02

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

ในปีการศึกษา 2565 ทั้ง รายใหม่ / รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา / ย้ายสถานศึกษา / เปลี่ยนหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ (ที่ขอกู้ยืมเป็นปีแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) ที่ดำเนินการยื่นขอกู้ยืมในระบบ DSL ได้แล้ว นักศึกษายังไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ มาให้กับมหาวิทยาลัย ขอให้นักศึกษารอประกาศกำหนดวันส่งเอกสารจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยก่อนถึงจะส่งเอกสารได้ เพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสาร ขอให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามประกาศนี้

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โทร. 02 160 1354 , 02 160 1528