หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > ช่วงเช้า วันที่ 29 ธันวาคม 2564 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแผนงาน/โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565
ช่วงเช้า วันที่ 29 ธันวาคม 2564 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแผนงาน/โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-01-18 13:32:56

ช่วงเช้า  วันที่  29  ธันวาคม  2564  อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแผนงาน/โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  ปี  2565  ของจังหวัดระนอง  ณ  ห้องประชุมพลับพลึงธาร  ชั้น  3  ศาลากลางจังหวัดระนอง  และเชื่อมโยงผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ไปยังอำเภอทุกอำเภอ  โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกล่าวเปิดประชุม  โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีการชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงาน/โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก  ปี 2565  พร้อมทั้งนำเสนอโครงการพัฒนาฯดังกล่าว และเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสงดความคิดเห็นต่อแผนงาน/โครงการพัฒนาฯ