หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2565
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-06-20 10:28:20

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ.
ในปีการศึกษา 2565

ทั้งรายเก่าเลื่อนชั้นปี / รายใหม่ / รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา
/ ย้ายสถานศึกษา / เปลี่ยนหลักสูตร
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการกู้ยืม ได้ที่นี่ ????????
????????รายเก่าเลื่อนชั้นปี????????
https://drive.google.com/.../1vtWeCkTwpvcmbA8p4X...
❌(สำเนาใบมรณบัตร ไม่ต้องรับรองสำเนาถูกต้องนะคะ)
❌(กรณี บิดา-มารดา ไม่สามารถติดต่อได้ แนบ กยศ.102 + สำเนาบัตรประจำตัว ด้วยนะคะ)
???? วันที่จัดส่งเอกสาร
รายเก่าเลื่อนชั้นปี ขอให้ส่งเอกสาร ข้อ 1-8 ได้เลยโดยยังไม่ดำเนินการใดๆ ในระบบ DSL นะคะ
????ส่งเอกสารภายในวันที่ 1 - 30 มิ.ย. 2565
????????????
????????รายใหม่ / รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา
/ ย้ายสถานศึกษา / เปลี่ยนหลักสูตร ????????
นักศึกษาสามารถยื่นกู้ กยศ. ในระบบ DSL
ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
https://drive.google.com/.../1qwjzpFX5Pn7t1rrZIAZpbB72dEM...
❌(สำเนาใบมรณบัตร ไม่ต้องรับรองสำเนาถูกต้องนะคะ)
❌(กรณี บิดา-มารดา ไม่สามารถติดต่อได้ แนบ กยศ.102 + สำเนาบัตรประจำตัว ด้วยนะคะ)
???? วันที่จัดส่งเอกสาร รายใหม่ / รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา
/ ย้ายสถานศึกษา / เปลี่ยนหลักสูตร จะต้องดำเนินการขอกู้ยืมในระบบ DSL ให้ผ่านการอนุมัติแล้ว จึงจะส่งเอกสารทั้งหมดมาให้กับทางมหาวิทยาลัย
????วันที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมจาก กยศ. จนถึง วันที่ 31 ก.ค. 2565
????????????????????????????????????
สามารถดาวน์โหลด เอกสาร????????
กยศ.103 (หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์สาขา)
ทางกองทุนฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้กู้ยืมค่ะ
https://drive.google.com/.../1O15QEo_mV1Wkj...

????????????ที่อยู่จัดส่งเอกสาร
เอกสาร กยศ. ปีการศึกษา 2565
งานกองทุน กยศ. กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
(เบอร์โทรศัพท์ 02-1601354/02-1601528)

????????กรุณาส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด
เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. 02 160 1354 , 02 160 1528