หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ไเด้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 7
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ไเด้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 7

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-04-18 12:12:22

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ไเด้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 7

>>>ขยายระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จนถึงวันที่  26  มิถุนายน 2565

>>>ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ไปจนถึงวันที่ 26  มิถุนายน 2565