หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 10
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 10

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-08-18 10:31:33

????ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 10

????ขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน 2564 ไปจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565

???? ขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนและค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ไปจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565

✅หลังจากวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ One stop service สำนักงานอธิการบดีชั้น 1 และวิทยาเขต ศูนย์การศึกษาที่สังกัด