ติดต่อเรา


ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง ระนอง 85000

โทรศัพท์ 0 7781 3308

โทรสาร  0 7781 3307

งานวิชาการและกิจการนักศึกษา โทร. 0 7781 3308 ต่อ 1008

งานบริหารงานทั่วไปและอาคารสถานที่ โทร. 0 7781 3308 ต่อ 1010

งานแผนงานและประกันคุณภาพ โทร. 0 7781 3308 ต่อ 1007

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โทร. 07781 3308 ต่อ 1009

Facebook : https://www.facebook.com/ssru.ranongcampus/