Home > News > public relations > Announcement of Suan Sunandha Rajabhat University regarding measures to provide assistance to students of Suan Sunandha Rajabhat University affected by the COVID-19 epidemic
Announcement of Suan Sunandha Rajabhat University regarding measures to provide assistance to students of Suan Sunandha Rajabhat University affected by the COVID-19 epidemic

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2022-01-18 11:50:37

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลการแพร่ระบาดของ COVID-19

-> ขยายระยะเวลาการชำระลงทะเบียน ถึง 31 มกราคม 2565

-> ขยายระยะเวลาการชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565