เป้าหมาย วิสัยทัศน์


1. วิสัยทัศน์ (Vision)
“แหล่งการเรียนรู้ พึ่งพาตนเองได้ มีความยั่งยืน”
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มุ่งที่จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความยั่งยืน


2. พันธกิจ (Mission)
1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว
2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ


3. ภารกิจหลัก (Key result area)
1) เป็นแหล่งการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน
2) ผลิตบัณฑิตเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และโลจิสติกส์
3) บริการวิชาการมุ่งตอบและแก้ไขปัญหาสังคมโดยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น


4. เสาหลัก (Pillar) 

1) แหล่งภูมิปัญญา (Source of wisdom) 

2) ธรรมาภิบาล (Good governance) 

3) เครือข่าย (Partnership) 

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)


5. วัฒนธรรม (Culture)
“เป็นองค์กรแห่งความผาสุก ทำงานด้วยใจ ให้บริการที่เป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”


6. อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ


7. เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เชี่ยวชาญทักษะวิชาชีพ


8. ค่านิยมหลัก (Core Values)
มุ่งมั่นพัฒนาเป็นศูนย์การศึกษาที่มีคุณภาพ


9. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศูนย์การศึกษาให้เป็นเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน