ข้อมูลทิศทางหน่วยงาน


1. วิสัยทัศน์ (Vision)
   
แหล่งการเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน


2. พันธกิจ (Mission)

     2.1 สนับสนุนการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีความเชียวชาญเป็นมืออาชีพ

      2.2 ให้บริการวิชาการและเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

      2.3 จัดหารายได้จากทรัพย์สินและทรัพยากรเพื่อให้แข่งขันได้ อยู่รอด อย่างยั่งยืน

      2.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน


3. ภารกิจหลัก (Key result area)

    3.1 สนับสนุนการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

    3.2 เป็นศูนย์กลางแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

    3.3 จัดหารายได้เพื่อความอยู่รอด อย่างยั่งยืน

    3.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน


4. วัฒนธรรม (Culture) 

      SSRU

          S : สง่างาม Smart

          S : ความจริงใจ Sincerity

          R : ความรับผิดชอบ Responsibility

          U : ความเป็นหนึ่งเดียว Unity


5. อัตลักษณ์ (Identity)
    
เชี่ยวชาญวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ เป็นดวงประทีปให้สังคม


7. เอกลักษณ์ (Uniqueness)
    
ผลิตบุคลากรมืออาชีพ


8. ค่านิยมหลัก (Core Values)

      RISE : Resilience, Integrity, Social Responsibility, Excellence

                   R : ความสามารถในการปรับตัว Resilience

                   I : ศักดิ์ศรี  Integrity

                   S : ความรับผิดชอบต่อสังคม Social Responsibility

                    E : ความเป็นเลิศมืออาชีพ Excellence


9. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)

      ยุทธศาสตร์ 1  สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมืออาชีพ

       ยุทธศาสตร์ 2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัดหารายได้

       ยุทธศาสตร์ 3  สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายอย่างยั่งยืน


10. เป้าหมายการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

         ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  ได้กำหนดเป้าหมายการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  ที่จะดำเนินการไปสู่ความสำเร็จ ดังนี้

                 1) ปรับปรุงและพัฒนางานประจำ

                 2) ดำเนินงานจัดหารายได้เพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

                 3) พัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ และศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

                 4) พัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

                 5) พัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองให้เป็นเป็นศูนย์ฝึกด้านโรงแรม รีสอร์ทรวมถึงเป็นศูนย์อบรมและพัฒนา (Corporate Development I nstitute to Excellence and MICE Business Model) 

                 6) เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Wellness Tourism Center ในอนาคต