หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น สัมฤทธิบัตร กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายลักษณะพยาน
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น สัมฤทธิบัตร กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายลักษณะพยาน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-10-19 10:43:02

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น สัมฤทธิบัตร 

กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายลักษณะพยาน 

(45 ชั่วโมง/รายวิชา)

- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 28 ตุลาคม 2564

- เรียนวันเสาร์และอาทิตย์

- ค่าอบรม 9,000 บาท (3 รายวิชา)

ผู้สำเร็จการอบรมจะได้รับสัมฤทธิบัตรและหนังสือรับรองผลการอบรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

1. สามารถเทียบโอนเพื่อลดหน่วยกิตการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

2. เพื่อประกอบคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กลุ่มข้าราชการตำรวจจบจากหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ

ติดต่อสอบถาม 

ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ โทร.0854886888

ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวศ์ โทร.0949693945 

ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน โทร.0925875533