ปีงบประมาณ พ.ศ.2564


แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฎิบัติการประจำปี งบประมาณ 2564

1.  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

2.  แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3.  แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

4.  แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ปี 2564

5.  แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ปี 2564

6.  แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ปี 2564

7.  แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ปี 2564

8.  แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต ปี 2564

9.  แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ปี2564

10.แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

1. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือน

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน


การจัดการความรู้  (KM)

1. สรุปการแบ่งปันเทคนิคการจัดการความรู้ (Knowledge Management)